مجوزها

شرکت پارس فرانشر ثریا به عنوان متولی وبسایت و اپلیکیشن فراکتاب، مجوزهای زیر را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی دریافت نموده است.
1. مجوز نشر دیجیتال مبتنی بر حامل
2. مجوز نشر دیجیتال برخط